Certyfikat ISO 9001:2008 - z zakresu zarządzania jakością

Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań, odnoszących się do Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polsce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.

serwisy dekpol